Privacyverklaring

ITurnITy Information Group B.V. (hierna: ‘ITurnITy’) zet zich in voor het beschermen en respecteren van uw privacy. In dit beleid wordt de grondslag uiteengezet voor de verwerking van alle persoonsgegevens die we van u verzamelen of die u aan ons verstrekt. Leest u dit beleid zorgvuldig door om inzicht te krijgen in onze standpunten en ons beleid met betrekking tot uw persoonsgegevens en hoe we met deze gegevens omgaan. Als u de website www.ITurnITy.com (‘Website’) bezoekt, aanvaardt u daarmee het beleid zoals hier beschreven en stemt u in daarmee in. Als u de voorwaarden van dit beleid niet accepteert, dient u zich te onthouden van het gebruik van de Website.

Uw persoonsgegevens worden beheerd door ITurnITy Information Group B.V., een in Nederland geregistreerd bedrijf (Kamer van Koophandel nummer: 37084267) met statutaire zetel op het adres Dr. C.J.K. van Aalstweg 13 B, 1625 NV Hoorn NH. U kunt contact opnemen met onze lokale Data Privacy Manager via het volgende e-mailadres: privacy @ ITurnITy.com, of door te schrijven naar het bovenstaande adres, ter attentie van de Data Privacy Manager.

Tenzij verboden door nationale wetgeving of andere toepasselijke wettelijke vereisten (bijvoorbeeld ABDO 2017 of andere relevante (contractuele) beperkingen), kunnen we uw persoonsgegevens delen met elk lid van onze groep, te weten onze dochterondernemingen.

Voor informatie over hoe op de Website cookies worden gebruikt, kunt u op de Website ons Cookiebeleid raadplegen.

Welke informatie kunnen wij over u verzamelen en bewaren?

We kunnen de volgende persoonsgegevens over u verzamelen en verwerken:

 • Informatie die u ons hebt verstrekt, zoals uw naam, e-mailadres, postadres en contactgegevens. U verstrekt die informatie aan ons wanneer u formulieren op de Website invult, of per telefoon, e-mail of anderszins met ons communiceert. Dit ziet tevens op informatie die u verstrekt wanneer u:
 • ons vraagt contact met u op te nemen met betrekking tot diensten die wij bieden;
 • downloads van documentatie of software en gerelateerde ondersteuning aanvraagt;
 • zich abonneert op onze mailinglijsten, nieuwsbrieven of bulletins;
 • een seminar of evenement boekt dat door ons wordt georganiseerd;
 • producten of diensten bij ons bestelt;
 • met ons communiceert op sociale mediaplatforms (zoals Linkedin of Twitter); of
 • melding maakt van een probleem met onze Website.

We kunnen ook informatie over u verzamelen wanneer u de Website bezoekt, waaronder, maar niet beperkt tot, uw IP-adres, locatie, tijdstip van toegang, de browser die u gebruikt, uw besturingssysteem en de pagina’s die u bezoekt.

Met het oog op veiligheid verzamelen we CCTV-beelden van bezoekers aan onze kantoren, bedoeld voor onder andere misdaadpreventie en -detectie en het aanhouden en vervolgen van overtreders.

We kunnen u ook vragen enquêtes in te vullen die we gebruiken voor onderzoeksdoeleinden, maar u bent niet verplicht hierop te reageren.

Wij verkrijgen alleen informatie van derden als dit wettelijk is toegestaan. We kunnen ook legale openbare bronnen gebruiken om informatie over u te verkrijgen.

Hoe lang bewaren we uw informatie?

Als we diensten aan u verlenen, bewaren we uw persoonsgegevens voor de duur van die diensten en gedurende zes jaar daarna, tenzij anders is overeengekomen.

Wanneer u onze Website bezoekt, wordt u gevraagd of u instemt met het gebruik van cookies. Als u hiermee instemt, bewaren wij de informatie die over u is verzameld in overeenstemming met de bewaartermijnen die in ons Cookiebeleid zijn vastgelegd.

Tenzij anders vermeld in dit privacybeleid, worden alle andere gegevens die wij over u verwerken door ons bewaard totdat we deze niet langer nodig hebben voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld, zoals uiteengezet in dit privacybeleid en/of de desbetreffende kennisgeving van behoorlijke en transparante verwerking. We baseren die beslissing op een aantal criteria, waaronder de vraag of we wettelijk verplicht zijn om de informatie gedurende een bepaalde periode te bewaren, of u uw toestemming voor de verwerking hebt ingetrokken, of een overeenkomst is uitgevoerd en de waarschijnlijkheid dat we de informatie moeten bewaren voor eventuele vorderingen, of de gegevens nog actueel zijn en of er uitzonderingen zijn in de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming die ons in staat stellen de persoonsgegevens voor een langere periode of voor onbepaalde tijd te bewaren.

Persoonsgegevens worden door ons regelmatig beoordeeld en verwijderd of vernietigd. Als we niet in staat zijn om, met redelijke inspanningen, persoonsgegevens te verwijderen of te vernietigen, zien we erop toe dat de persoonsgegevens worden versleuteld of beschermd door middel van beveiligingsmaatregelen, zodat deze niet direct beschikbaar of toegankelijk zijn voor ons.

Hoe kunnen we uw informatie gebruiken?

Naast het gebruik van uw informatie voor het uitvoeren van onze overeenkomst, zodat we u kunnen voorzien van de gevraagde producten of diensten, kunnen wij uw informatie ook op de volgende manieren gebruiken (op voorwaarde dat in die gevallen uw toestemming vereist is voor het gebruiken van uw informatie en u toestemming daartoe hebt gegeven,):

 • om onze producten, diensten en de Website te controleren en deze te verbeteren;
 • om u te voorzien van informatie over andere goederen en diensten die wij aanbieden en die vergelijkbar zijn met degene die u al hebt gekocht of waarnaar u hebt geïnformeerd of waarvan wij denken dat ze interessant voor u kunnen zijn;
 • om u op de hoogte te stellen van wijzigingen in onze diensten;
 • om de Website te beheren en voor interne operaties, waaronder probleemoplossing, data-analyse, testen, onderzoek, en statistische en enquêtedoeleinden;
 • om aan alle wettelijke of reglementaire vereisten te kunnen voldoen.

Wat is de grondslag voor het verzamelen van uw informatie?

Een groot deel van uw informatie verzamelen we op grond van: (i) gerechtvaardigde belangen (bijvoorbeeld om u direct marketing te sturen over producten en diensten die vergelijkbaar zijn met degene die u bij ons hebt gekocht of waarover we in onderhandeling zijn of waarnaar u hebt geïnformeerd, of om ons te helpen de Website te beheren); en (ii) nakoming van een overeenkomst met u (bijvoorbeeld om u de producten of diensten te leveren die u bij ons hebt gekocht).

Als we uw persoonsgegevens nodig hebben voor de uitvoering van een overeenkomst met u (bijvoorbeeld om diensten of producten aan u te leveren of om betalingen van u te ontvangen), kunnen we zonder uw persoonsgegevens de overeenkomst mogelijk niet uitvoeren.

Wanneer de grondslag wordt gevormd door onze gerechtvaardigde belangen, zijn onze gerechtvaardigde belangen de promotie van de producten en diensten die door ITurnITy Information Group worden aangeboden en het verstrekken van informatie over producten en diensten die u al bij ons hebt gekocht of waarvoor u interesse hebt getoond.

Als voor het verwerken van uw persoonsgegevens geen sprake is van de grondslag van gerechtvaardigde belangen, het uitvoeren van een overeenkomst of een andere grond die is uiteengezet in de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (‘AVG’), vragen wij u toestemming voor de verwerking. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u de documentatie van ons downloadt en we u marketingcommunicatie over onze producten en diensten willen sturen. Als u ons daarvoor toestemming geeft, kunt u deze op elk gewenst moment intrekken door op de link te klikken in de e-mail die we u sturen, of door een e-mail te sturen naar Sales@ITurnITy.com. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de verwerking van uw persoonsgegevens voordat u de toestemming intrekt.

Met wie delen we uw informatie?

Tenzij verboden door nationale wetgeving of andere toepasselijke wettelijke vereisten (bijv. ABDO of andere relevante (contractuele) beperkingen), kunnen we uw persoonlijke informatie delen met elk lid van onze groep, dat wil zeggen onze dochterondernemingen.

In de volgende omstandigheden kunnen we uw persoonlijke informatie aan derden openbaar maken, tenzij dit verboden is door nationale wetgeving of andere toepasselijke wettelijke vereisten (bijvoorbeeld ABDO of andere relevante (contractuele) beperkingen):

 • als de derde partij met ons overeenkomsten sluit om bepaalde door u gevraagde diensten te leveren en uw persoonsgegevens vereist zijn om dit uit te voeren;
 • als we een bedrijf of activa verkopen of kopen, in welk geval we uw persoonsgegevens openbaar kunnen maken aan de potentiële verkoper of koper van dergelijke bedrijven of activa;
 • indien ITurnITy of vrijwel al haar activa worden overgenomen door een derde partij, in welk geval persoonsgegevens van klanten deel uit maken van over te dragen activa zijn; of
 • als we verplicht zijn uw persoonsgegevens openbaar te maken of te delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of om de rechten, eigendommen of veiligheid van ITurnITy, onze klanten of anderen te beschermen.

Waar slaan we uw persoonsgegevens op?

We kunnen op een bepaald moment besluiten dat de gegevens die we tijdens uw gebruik van deze Website over u verzamelen, over te brengen en op te slaan op een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte (‘EER’), en van een dergelijke bestemming over te brengen naar een andere bestemming buiten de EER. Het is ook mogelijk dat uw gegevens worden verwerkt door medewerkers buiten de EER, die werkzaam zijn voor ons of voor een van onze leveranciers. Dergelijk personeel is mogelijk betrokken bij, onder andere, de afhandeling van uw product of dienst, de verwerking van uw betalingsgegevens en het verlenen van ondersteunende diensten. Het bovengenoemde is niet van toepassing als dit verboden is door nationale wetgeving of andere toepasselijke wettelijke vereisten (bijvoorbeeld ABDO 2017 of andere relevante (contractuele) beperkingen). We zullen alle voorzorgsmaatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld. De bestemmingen waarnaar uw persoonsgegevens worden overgebracht, bieden ofwel voldoende bescherming voor uw persoonsgegevens, zoals bepaald door de Europese Commissie, ofwel we zien erop toe dat er adequate waarborgen worden geboden. We zullen er ook voor zorgen dat er voldoende waarborgen zijn voor de overdracht van persoonsgegevens vanuit landen buiten de EER, wanneer door nationale wetgeving aanvullende maatregelen worden vereist. Als u meer wilt weten over de grondslag voor het overdragen van uw gegevens buiten de EER wanneer er geen vaststelling van gepastheid heeft plaatsgevonden, kunt u contact opnemen met privacy @ ITurnITy.com.

We hebben passende veiligheidsmaatregelen genomen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens per ongeluk verloren gaan of op een ongeoorloofde wijze worden gebruikt of geopend, gewijzigd of openbaar gemaakt.

Uw rechten

Op grond van de AVG beschikt u over een aantal rechten:

1.Toegang tot uw gegevens

U hebt het recht om ons te vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te bevestigen, ons te vragen om toegang tot uw persoonsgegevens en om afschriften daarvan te ontvangen. U kunt ons ook vragen om uiteenlopende informatie te verstrekken, hoewel deze informatie waarschijnlijk grotendeels overeenkomt met de informatie in deze kennisgeving over behoorlijke en transparante verwerking.

Wij zullen de informatie kosteloos verstrekken, tenzij uw verzoek duidelijk ongegrond of buitensporig is of herhaaldelijk wordt gedaan, in welk geval wij het recht hebben om een redelijke vergoeding in rekening te brengen. We kunnen u ook kosten in rekening brengen als u meer dan één afschrift van dezelfde informatie aanvraagt.

Wij zullen de gevraagde informatie zo snel mogelijk en in elk geval binnen één maand na ontvangst van uw verzoek verstrekken. Als we meer informatie nodig hebben om aan uw verzoek te voldoen, laten we u dit aan u weten.

2. Rectificatie van uw gegevens

Als u van mening bent dat persoonsgegevens die wij van u hebben onjuist of onvolledig zijn, kunt u ons vragen deze informatie te corrigeren. We zullen binnen een maand na ontvangst aan uw verzoek voldoen, tenzij we van mening zijn dat het niet gepast is om dit te doen. In dat geval laten we u weten wat de reden daarvoor is. We informeren u ook als we meer tijd nodig hebben om aan uw verzoek te voldoen.

3. Het recht om te worden vergeten

In sommige omstandigheden hebt u het recht ons te vragen om persoonsgegevens die wij over u hebben te verwijderen. Dit recht is van toepassing:

 • als we uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor het doel waarvoor we deze hebben verzameld;
 • als we uw persoonsgegevens hebben verzameld op grond van toestemming en u deze toestemming intrekt;
 • als u bezwaar maakt tegen de verwerking en we geen doorslaggevende gerechtvaardigde belangen hebben bij de verdere verwerking van de gegevens;
 • als we uw persoonsgegevens onrechtmatig hebben verwerkt (met andere woorden, als we niet hebben voldaan aan de relevante wetgeving); en
 • als de persoonsgegevens moeten worden verwijderd om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Er zijn bepaalde scenario’s waarin we het recht hebben om te weigeren om aan een verzoek te voldoen. Als een daarvan van toepassing is, laten we u dit weten.

4. Recht om de verwerking te beperken

In sommige omstandigheden hebt u het recht om ons te vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te onderdrukken. Dit betekent dat we zullen stoppen met het actief verwerken van uw persoonsgegevens, maar niet dat we deze moeten verwijderen. Dit recht is van toepassing:

 • als u van mening bent dat de persoonsgegevens die wij hebben niet juist zijn; in dat geval zullen we de verwerking ervan stopzetten totdat we de juistheid ervan kunnen verifiëren;
 • als u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van de gegevens door ons (zie hieronder); in dat geval zullen we de verwerking stopzetten totdat wij hebben vastgesteld of onze gerechtvaardigde belangen zwaarder wegen dan uw bezwaar;
 • als de verwerking onrechtmatig is; of
 • als wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar u wilt dat wij deze bewaren, omdat u deze nodig hebt om een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

5.Dataportabiliteit

Wanneer ITurnITy als verwerkingsverantwoordelijke optreedt, hebt u het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens in een gestructureerde, veelgebruikte en machineleesbare opmaak te verstrekken, zodat u de persoonsgegevens aan een andere gegevensverwerker kunt overdragen. Dit recht is alleen van toepassing:

 • op persoonsgegevens die u aan ons verstrekt;
 • wanneer de verwerking is gebaseerd op uw toestemming of voor de uitvoering van een overeenkomst (met andere woorden, dit recht is niet van toepassing als wij uw persoonsgegevens verwerken op grond van gerechtvaardigde belangen); en
 • als we de verwerking op geautomatiseerde wijze uitvoeren.

We reageren zo spoedig mogelijk op uw verzoek, en in elk geval binnen één maand vanaf de datum van ontvangst daarvan. Als we meer tijd nodig hebben, laten we dit aan u weten.

6. Recht op bezwaar

U hebt het recht om bezwaar aan te tekenen tegen het verwerken van uw persoonsgegevens:

 • als de verwerking gebaseerd is op gerechtvaardigde belangen of het uitvoeren van een taak in het algemeen belang of het uitoefenen van openbaar gezag;
 • als dit plaatsvindt voor direct marketingdoeleinden (inclusief profilering); en/of
 • als dit gebeurt voor wetenschappelijk of historisch onderzoek en statistiek.

Voor het aantekenen van bezwaar moeten de redenen die u daarvoor hebt, samenhangen met uw specifieke situatie. We zullen het verwerken van uw gegevens dan stopzetten, tenzij we kunnen aantonen dat er dwingende gerechtvaardigde gronden zijn die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of dat de verwerking tot doel heeft juridische vorderingen vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Als u een van uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens wenst uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via het e-mailadres: privacy @ ITurnITy.com, of door te schrijven naar het volgende adres: Postbus 612, 1620 AR  Hoorn NH, ter attentie van de Data Privacy Manager.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wanneer u onze Website bezoekt, wordt aan u gevraagd of u al dan niet instemt met het gebruik van cookies. Wij plaatsen cookies om uw gebruik van onze Website te volgen, zodat wij u advertenties kunnen aanbieden wanneer u websites van derden gebruikt. Dit heeft geen invloed op uw gebruik van onze websites of van de websites van derden. We nemen nooit rechtstreeks contact met u op uitsluitend als gevolg van uw bezoek aan onze Website.

Links

De Website kan van tijd tot tijd links bevatten naar en van de websites van onze partnernetwerken, adverteerders en gelieerde ondernemingen. Als u een link naar een van deze websites volgt, dient u er rekening mee te houden dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben en dat wij geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dit beleid accepteren. We raden u aan kennis te nemen van dit beleid voordat u persoonsgegevens aan deze websites verstrekt.

Wijzigingen in ons privacybeleid

Eventuele toekomstige wijzigingen van ons privacybeleid worden op deze pagina bekendgemaakt en, indien van toepassing, per e-mail aan u meegedeeld. We raden u aan onze Website regelmatig te controleren op updates of wijzigingen van ons privacybeleid.

Contact

Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit privacybeleid zijn welkom en kunnen worden gericht aan privacy @ ITurnITy.com.

Als u niet gerust bent over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, hebt u het recht om uw bezorgdheid te melden bij de relevante toezichthoudende autoriteit in uw rechtsgebied.

Wijzigingen in Privacy Statement

ITurnITy Information Group B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement.

ITurnITy Information Group B.V., 15 januari 2019, Laatste Update 10 maart 2021

ITurnITy Diensten & Producten

eVisie™ Corona Toegangs Check

eVisie™ Corona Toegangs Check - De oplossing om QR-code eenvoudig te verifiëren en te controleren!

Bezoekers laten de eVisie™ Corona Toegangs Check de QR Code lezen die ze hebben verkregen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Deze QR Code is op te vragen indien men gevaccineerd is, hersteld is van Corona of wanneer men een negatieve PCR of antigeen test heeft.

Na het scannen van de QR Code geeft de eVisie™ Corona Toegangs Check visuele en hoorbare feedback van het resultaat, zodat het personeel dit kan horen. Als de bezoeker zich in de risicovrije groep bevindt, wordt een groen bevestigingsscherm weergegeven en als de bezoeker in de risicovolle groep zit, wordt een rood waarschuwingsscherm weergegeven dat consistent is met de resultaten.

Lees meer

eVisie™ Compliance Automation

eVisie™ Corporate Compliance Studio

Als het erop aankomt, zijn het bedrijfsgegevens - klantengegevens, werknemersgegevens, productgegevens en financiële gegevens - die effectief moeten worden beveiligd en gecontroleerd. eVisie™© Corporate Control FrameWork maakt snelle implementatie van de volgende monitoringoplossingen mogelijk voor compliance en best practices voor beveiliging.

Lees meer

Hoe wij samen falende ERP & CRM implementatieprojecten redden!

ERP & CRM Implementation Project Rescue

Wanneer Enterprise Resource Planning implementatieprojecten voor het eerst beginnen, betekent dit dat de lange aankoopcyclus eindelijk is geëindigd. Al die enquêtes, offertes, demonstraties en evaluaties zijn afgerond. Iedereen heeft zijn eigen idee van hoe goed het zal zijn om eindelijk een modern systeem te hebben. Het hogere management drukt zijn engagement uit om eventuele belemmeringen die zich kunnen voordoen, weg te nemen. Er is meestal een "KickOff" -bijeenkomst, waarbij geschatte uren worden onthuld en het tijdschema wordt geschetst.

Lees meer

eVisie™ Corporate Business Instruments - ERP CRM Solution for Your Business

eVisie ERP CRM

ITurnITy biedt al meer dan 25 jaar wereldwijd bewezen oplossingen voor bedrijven door een uitgebreide ERP CRM out-of-the-box ondersteuning ten behoeve van de bedrijfsprocessen – van financiën, human resource management tot productie – om in diverse kleine en middelgrote bedrijven de maximale ondersteuning te kunnen bieden met behulp van eVisie Corporate Business Instruments. Een unieke combinatie van geïntegreerde tools voor business intelligence, collaboration en communicatie verbindt de vele bedrijfsprocessen binnen uw organisatie, waardoor u beter zicht krijgt op en controle over uw bedrijf.

Lees meer